Đăng ký tuyển dụng CTV voicer

  1. Mẫu voice talent tại Wings 01
  2. Mẫu voice talent tại Wings 01

Nghe nhiều mẫu giọng hơn tại:

   channel youtube wings production