Mẫu Giọng Đọc – Voicer

 1. Mẫu giọng đọc chuyên nghiệp | Wings-A0001:58
 2. Mẫu giọng đọc chuyên nghiệp | Wings-A0011:30
 3. Mẫu giọng đọc chuyên nghiệp | Wings-A0022:14
 4. Mẫu giọng đọc chuyên nghiệp | Wings-A0031:58
 5. Mẫu giọng đọc chuyên nghiệp | Wings-A0041:30
 6. Mẫu giọng đọc chuyên nghiệp | Wings-A0052:14
 7. Mẫu giọng đọc chuyên nghiệp | Wings-A0061:30

Mẫu giọng đọc bán chuyên

 1. Mẫu giọng đọc bán chuyên | Wings-B0001:30
 2. Mẫu giọng đọc bán chuyên | Wings-B0011:30
 3. Mẫu giọng đọc bán chuyên | Wings-B0021:30
 4. Mẫu giọng đọc bán chuyên | Wings-B0031:30