Tưởng đến gần xa – Quan họ Bắc Ninh

 

Lời bài hát:

Tưởng đến ấy mấy xa tôi gần i xa, Ấy mấy xa tôi gần i xa.

Song í le tôi còn dở bận ấy mấy dầu rằng chị hai ơi.

Việc í i i nhà, việc nhà tôi chửa a xong, Việc í i i nhà việc nhà tôi chửa a xong.

Ngậm i ngùi trong dạ ấy mấy mong tôi nhớ a mong, Ấy mấy mong tôi nhớ a mong.

Ngẫm í xem là xem thế sự ấy mấy dầu rằng chị ba ơi.

Chạnh í i i lòng chạnh lòng tôi cả a hai, Chạnh í i i lòng chạnh lòng tôi cả a hai.

Làm chi cho bận ấy mấy hai tôi cả a hai Ấy mấy hai tôi cả a hai.

Thuyền câu là câu lơ lửng ấy mấy dầu rằng chị tư ơi. Thuyền í i i chài thuyền chài lơ lửng lửng lơ.

Thuyền í i i chài, thuyền chài lơ lửng lửng lơ.

Thuyền câu lơ lửng ấy mấy sông tôi bên sông Ấy mấy sông tôi bên i sông.

Thuyền chài là chài lơ lửng ấy mấy dầu rằng chị năm ơi.

Giữa í i i dòng giữa dòng người đợi ai.

Giữa í i i dòng…giữa dòng tôi ì…i…thương…í…í…i.